Klauzula informacyjna PKL Solina Sp. z o.o.

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych naszych partnerów biznesowych (kontrahentów, podwykonawców), ich pracowników / współpracowników oraz innych osób – przekazanych nam w ramach współpracy / realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej (dalej: „Dane”) jest spółka PKL Solina Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres: iodo@pkl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem może przetwarzać następujące Dane:
  a) dane identyfikacyjne,
  b) dane teleadresowe,
  c) dane dotyczące stanowiska służbowego i uprawnień zawodowych,
  d) inne dane przekazane Administratorowi w związku ze współpracą.
 4. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od ich administratora lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 5. Dane będą przetwarzane w celu:
  a) nawiązania współpracy,
  b) zawarcia i wykonania umowy,
  c) rozliczenia umowy,
  d) udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie,
  e) marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług Administratora,
  f) wypełnienia wewnętrznych celów administracyjnych Administratora,
  g) obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest:
  a) niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą lub
  b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub
  c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu (w tym prowadzenia korespondencji) oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń.
 7. Odbiorcami Danych mogą być nasi partnerzy biznesowi (w tym inne spółki z Grupy PKL) i inne podmioty wspierające nas w organizacji pracy, marketingu, obsłudze korespondencji, świadczące usługi doradcze/prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych – w zakresie niezbędnym do realizacji współpracy i usprawnienia procesów wewnętrznych w strukturze Administratora.
 8. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy / kontaktu.
 9. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 10. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania relacji biznesowych, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.
 11. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.